ISO 9001
Detaljnije
Smanji

ISO 9001 je međunarodni standard kojim se definišu zahtevi u vezi sistema menadžmenta kvalitetom. ISO 9001 je primenjiv u bilo kojoj organizaciji bez obzira na pravni oblik, veličinu ili delatnost. Usaglašavanje sa zahtevima i sertifikacija ISO 9001: omogućava:

 • Povećanje zadovoljstva kupaca – klijenata;
 • Bolju kontrolu nad poslovnim procesima
 • Smanjenje troškova
ISO 22716
Detaljnije
Smanji

Standard ISO 22716 daje smernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda i namenjen je kompanijama koje proizvode, prodaju, distribuiraju i izvoze kozmetičke proizvode.

Ovaj standard daje smernice o pravilima Dobre proizvođačke prakse (GMP) za kozmetičke proizvode i predstavlja bazu za primenu Evropske uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009/EC, koja ima za uslov usvajanje Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama. Usaglašenost sa GMP omogućava da se proizvodnja kozmetičkih proizvoda uskladi sa relevantnim harmonizovanim standardima objavljenim u Službenom listu Evropske unije. Primena Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama prema Evropskoj uredbi 1223/2009/EC je obavezna od 11. jula 2013 godine.

U SAD, Agencija za hranu i lekove (FDA – Food &Drug Administration) prilagođava svoje zahteve sa standardom ISO 22716, a u Japanu i u ostalim zemljama Azije standard ISO 22716 je priznat i izjednačen sa ASEAN Cosmetic GMP guideline.

ISO 22716 pruža organizacione i tehničke smernice o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kozmetičke proizvode i njihov kvalitet i kao takav idealan je za primenu i dokazivanje primene Dobre proizvođačke prakse u kozmetici.

HACCP
Detaljnije
Smanji

Najvažnija karakteristika kvaliteta hrane i pića jeste njihova zdravstvena bezbednost.

Prema članu 47. Zakona o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS broj 41/2009 i 17/2019) „subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane … u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“.

Uspostavljanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane (skraćeno:HACCP sistema) u skladu sa principima dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) omogućava da se zadovolje odgovarajuće zakonski zahtevi i smanje rizici po bezbednost ishrane korisnika doma na prihvatljiv nivo.

ISO 22000
Detaljnije
Smanji

ISO 22000 je međunarodni standard kojim se definišu zahtevi u vezi sistema menadžmenta bezbednošću hrane. ISO 22000 je primenjiv u celokupnom lancu hrane „od njive do trpeze“. Usaglašavanje sa zahtevima i sertifikacija ISO 22000 omogućava:

 • Zadovoljenje zakona u vezi bezbednosti hrane, zasnovanom na principima DPP-DHP i HACCP
 • Povećanje bezbednosti hrane;
 • Bolju kontrolu nad poslovnim procesima
 • Smanjenje troškova
IFS Food
Detaljnije
Smanji

IFS Food standard usmeren na menadžment kvalitetom i bezbednošću prehrambenih proizvoda. Razvijen je od strane velikih internacionalnih trgovačkih lanaca, uglavnom sa nemačkim i francuskim kapitalom, u cilju osiguranja

 • bezbednost i kvaliteta prehrambenih proizvoda;
 • poboljšanja zaštite i sticanja poverenja potrošača;
 • osiguranja sledljivosti kroz ceo lanac snabdevanja.

IFS Food je jedan od GFSI priznatih standarda

BRC Global standards for Food Safety
Detaljnije
Smanji

BRC Global standards for Food Safety je usmeren na menadžment kvalitetom i bezbednošću prehrambenih proizvoda. Razvijen je od strane konzorcijuma britanskih trgovačkih lanaca (BRC) u cilju osiguranja

 • bezbednost i kvaliteta prehrambenih proizvoda;
 • poboljšanja zaštite i sticanja poverenja potrošača;
 • osiguranja sledljivosti kroz ceo lanac snabdevanja.

BRC Global standards for Food Safety je jedan od GFSI priznatih standarda

FSSC 22000
Detaljnije
Smanji

FSSC 22000 je usmeren na menadžment bezbednošću prehrambenih proizvoda.

Zahtevi se zasnivaju na zahtevima standarda ISO 22000, sektorskih PRP programa – definisanih u konkretnim standardima ISO 22002-x i dodatnim zahtevima FSSC 22000

Razvijen je od strane asocijacije  u cilju osiguranja

 • bezbednost i kvaliteta prehrambenih proizvoda;
 • poboljšanja zaštite i sticanja poverenja potrošača;
 • osiguranja sledljivosti kroz ceo lanac snabdevanja.

Sertifikacija FSSC 22000 može da uključuje i sistem menadžmenta kvalitetom zasnovan na zahtevima ISO 9001, tzv FSSC 22000-Q varijanta

FSSC 22000 je jedan od GFSI priznatih standarda

IFS Logistic
Detaljnije
Smanji

IFS Logistic standard koji je namenjen firmama koje pružaju logističke usluge transporta, skladištenja, utovara / istovara, i sl. Prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

BRC Global Standard for Storage and Distribution
Detaljnije
Smanji

BRC Global Standard for Storage and Distribution standard koji je namenjen firmama koje pružaju logističke usluge transporta, skladištenja, utovara / istovara, i sl. prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

IFS Broker
Detaljnije
Smanji

Kako globalizacija lanca snabdevanja raste, sirovine i proizvodi nastavlјaju da se nabavlјaju na nove načine i iz različitih izvora. Brokeri, agenti i uvoznici su integralni element u povezivanju proizvođača i trgovaca. Standard IFS Broker je stvoren kako bi obezbedio sigurnost i kvalitet proizvoda između proizvodnje i distribucije. Trgovački partneri očekuju od brokera, agenata i uvoznika da prenose zahteve za proizvode proizvođačima i da ove specifikacije budu razumlјive i implementirane.

Brokeri, agenti i uvoznici moraju pratiti usaglašenost svojih dobavlјača sa zahtevima, tako da isporučeni proizvodi zadovolјavaju propise i ugovorne specifikacije.

BRC Global Standard for Agents and Brokers
Detaljnije
Smanji

Kako globalizacija lanca snabdevanja raste, sirovine i proizvodi nastavlјaju da se nabavlјaju na nove načine i iz različitih izvora. Brokeri, agenti i uvoznici su integralni element u povezivanju proizvođača i trgovaca. BRC Global Standard for Agents and Brokers r je stvoren kako bi obezbedio sigurnost i kvalitet proizvoda između proizvodnje i distribucije. Trgovački partneri očekuju od brokera, agenata i uvoznika da prenose zahteve za proizvode proizvođačima i da ove specifikacije budu razumlјive i implementirane.

Brokeri, agenti i uvoznici moraju pratiti usaglašenost svojih dobavlјača sa zahtevima, tako da isporučeni proizvodi zadovolјavaju propise i ugovorne specifikacije.

BRC Global Standard for Agents and Brokers je jedan od GFSI priznatih standarda.

IFS Pack Secure
Detaljnije
Smanji

IFS PACsecure je standard za bezbednost i kvalitet ambalaže i materijala za ambalažu koji se primenjuje na proizvođače svih vrsta primarnih i sekundarnih ambalaža za pakovanje.

IFS PACsecure je jedan od GFSI priznatih standarda.

BRC Global standards for Packaging and Packaging Materials
Detaljnije
Smanji

BRC Global standards for Packaging and Packaging Materials je standard za bezbednost i kvalitet ambalaže i materijala za ambalažu koji se primenjuje na proizvođače svih vrsta primarnih i sekundarnih ambalaža za pakovanje.

BRC Global standards for Packaging and Packaging Materials je jedan od GFSI priznatih standarda.

GLOBALGAP
Detaljnije
Smanji

GLOBALGAP FSA je standard za proizvodnju bezbednih i kvalitetnih primarnih poljoprivrednih proizvoda uz istovremeno poštovanje relevantnih zahteva za zaštitu životne sredine, bezbednosti, zdravlja i dobrobiti zaposlenih.

GLOBALGAP je jedan od GFSI priznatih standarda

GRASP
Detaljnije
Smanji

GRASP je dobrovoljni dodatni modul u okviru GLOBALGAP sertifikacije, koji proverava i potvrđuje društveno odgovorno ponašanje nosilaca GLOBALGAP sertifikata.

HALAL
Detaljnije
Smanji

Halal standard čini set pravila i smernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima. Zahtevi Halal-a potiču iz Kurana i Šerijatskog zakona, koji propisuju šta je halal, tj. dozvoljeno, a šta je haram – zabranjeno. Kada se kaže “dozvoljeno” misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.

Najveći broj zahteva Halal standarda su identični sa HACCP sistemom i ISO 9001 standardom, što organizacijama koje su uspostavile neki od ova dva sistema znatno olakšava pripremu za sertifikaciju.

Halal je primenljiv na različite vrste proizvoda i usluga: hranu, kozmetiku, lekove, odeću, obuću, nameštaj, turizam i ugostiteljstvo, špediciju, bankarstvo i berzansko poslovanje…, а najčešće se primenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike.

KOSHER
Detaljnije
Smanji

Kosher standard čini set pravila i smernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa jevrejskim verskim običajima.

Najveći broj zahteva Kosher standarda su identični sa HACCP sistemom i ISO 9001 standardom, što organizacijama koje su uspostavile neki od ova dva sistema znatno olakšava pripremu za sertifikaciju.

GMP+
Detaljnije
Smanji

Standardi za bezbednost hrane za životinje i sertifikaciona šema GMP+ je pokrenuta i razvijena 1992 godine od strane holandskih proizvođača hrane za životinje, kao odgovor na niz incidenata vezano za kontaminaciju ljudske hrane preko hrane za životinje.

Iako je GMP+ prvobitno objavljen kao nacionalni standard, vrlo brzo se razvio u uglednu  međunarodnu sertifikacionu šemu, kojom upravlja organizacija GMP+ International u saradnji sa različitim međunarodnim akterima.

Od 2013 godine postoji dva sertifikaciona modula GMP+ FSA (Feed Safety Assurance – Obezbeđenje bezbednost hrane za životinje) i GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance – Obezbeđenje odgovornosti za hranu za životinje)

GMP+ sistem obezbeđenje bezbednost hrane za životinje pokriva sve faze u „lancu hrane za životinje“. Sposobnost dokazivanja bezbednosti hrane za životinje je neophodan preduslov komercijalnog poslovanja na mnogim tržištima, što GMP+ FSA u potpunosti podržava.

Prilikom osmišljavanja sistema zahtevi mnogobrojnih standardizovanih sistema upravljanja su „ugrađeni“ u GMP+ FSA – poput zahteva ISO 9001, HACCP, sledljivosti i sistema ranog upozoravanja.

GTP
Detaljnije
Smanji

EFISC-GTP sertifikacione šeme pokrivaju otkup, transport, skladištenje, trgovinu i industrijsku proizvodnju bezbednih sastojaka hrane i hraniva.

Harmonizovani sistem obezbeđenja bezbednih sastojaka hrane i hraniva pozitivno doprinosi transparentnoj trgovinskoj praksi i slobodnom kretanju hrane i sastojaka hrane na tržištu EU i trećih zemalјa. Implementacija na nivou EU povećava transparentnost, pobolјšava efikasnost i poverenje klijenata.

FAMI QS
Detaljnije
Smanji

Prepoznajući ograničenja različitih „ISO standarda“, naročito na tržištu hrane i hrane za životinje, se pojavio jedan broj granskih standarda, koji mnogo jasnije definišu zahteve, koji isporučioci moraju da zadovolje u cilju proizvodnje i isporuke bezbednih i kvalitetnih proizvoda.

FAMI QS predstavlja granski standard sa fokusom na proizvođače aditiva za hranu za životinje, zasnovan na specifičnoj kombinaciji principa dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse i HACCP principa.

Usaglašavanje sistema menadžmenta bezbednošću i kvalitetom proizvodnje sa zahtevima međunarodnog standarda FAMI QS Korisniku usluge omogućava zadržavanje postojeće i sticanje mogućnosti za unapređenje tržišne pozicije uz mogućnost unapređenja preglednosti i organizovanosti poslovnih procesa.

ISO 14001
Detaljnije
Smanji

Društvena i ekološka odgovornost ekonomskih subjekata postaje sve važnije pitanje kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim odnosima. Obaveze društvenih subjekata reguliše niz zakona i drugih pravnih propisa. Zadovoljenje propisanih zahteva je zakonska obaveza svih pravnih subjekata.

Implementacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine (skraćeno EMS – od engleskih reči Environmental Management System) dokazuje visok nivo svesti i odgovornosti rukovodstva neke firme, koji je svrstava u pouzdane partnere u nacionalnim i internacionalnim okvirima na dugi rok.

Uvođenje sistema upravljanja životnom sredinom po zahtevima standarda ISO 14001 omogućava poboljšanu preglednost i organizovanost procesa od uticaja na životnu sredinu, te samim tim olakšava i zadovoljenje pravnih propisa u ovoj oblasti.

Smanjiti troškove rada;

OHSAS 18001
Detaljnije
Smanji

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) je razvijen kao odgovor na zahtev korisnika za prepoznatljivim standardom za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, na osnovu koga bi njihov sistem upravljanja mogao da se ocenjuje i sertifikuje.

OHSAS standard je primenjiv za bilo koju organizaciju,  koja želi da uspostavi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, da bi eliminisala ili svela na minimum rizik za zaposlene i druge zainteresovane strane, koje mogu biti izložene OH&S rizicima proisteklim iz njenih aktivnosti.

ISO 45001
Detaljnije
Smanji

Međunarodni standard ISO 45001 je razvijen da zameni OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) kao međunarodno prepoznatljiv standard za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

ISO 45001 standard je primenjiv za bilo koju organizaciju,  koja želi da uspostavi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, da bi eliminisala ili svela na minimum rizik za zaposlene i druge zainteresovane strane, koje mogu biti izložene OH&S rizicima proisteklim iz njenih aktivnosti.

Predviđeno je do 2021 godine ISO 45001 u potpunosti zameni OHSAS 18001.

ISO 27001
Detaljnije
Smanji

Savremeno poslovanje je sve više oslonjeno na korišćenje informacija, što je u velikoj meri olakšano i podržano korišćenjem savremene komunikacione i informatičke opreme. Pojednostavljeno i tačno sakupljanje podataka, brza, pouzdana i jednostavna obrada podatak omogućava blagovremeno dobijanje dragocenih poslovnih informacija u tržišnoj „utakmici“ svim učesnicima. Ali ono što sa jedne strane čini prednost, sa druge strane čini poslovne sisteme ranjivim…

Gubitak informacija, „curenje“ informacija ili „podmetanje“ lažnih informacija ili naprosto „blokiranje“ svih procesa obrade podataka čine firme u informatičkom smislu ranjivijim nego ikada.

Međunarodni standard ISO/IEC 27001 usvaja procesni pristup za uspostavljanje, implementaciju, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje Sistema menadžmenta bezbednošću informacija (skraćeno ISMS od Engleskih reči Information Security Management Systems).

Usklađivanje poslovanja sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001 povećanje ugleda i samim time unapređenje tržišne pozicije, a zahvaljujući poboljšanom sistemu upravljanja bezbednošću informacije smanjenje rizika po poslovanje.

ISO 20000-1
Detaljnije
Smanji

ISO / IEC 20000-1 je sistem za upravlјanje uslugama (SMS). On specificira zahteve za planiranje, uspostavlјanje, implementiranje, upravlјanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i pobolјšavanje SMS. Zahtevi uklјučuju projektovanje, tranziciju, isporuku i pobolјšanje usluga kako bi se ispunili usaglašeni zahtevi usluga.

SEDEX / SMETA
Detaljnije
Smanji

SEDEX je neprofitna organizacija čiji je cilj praćenje i unapređenje etičkog i društveno odgovornog poslovanja u globalnom lancu snabdevanja. Članovi SEDEX-a podležu dobrovoljnoj šemi provere poštovanja kodeksa etičkog i društveno odgovornog poslovanja SMETA (skraćenica od Sedex Members Ethical Trade Audit).

 1. Principi etičkog i društveno odgovornog poslovanja su:
 2. Zapošljavanje po slobodnom izboru
 3. Slobodno udruživanje radi kolektivnog pregovaranja
 4. Bezbedni i zdravi uslovi rada
 5. Odsustvo korišćenja dečjeg rada
 6. Pravične zarade i doprinosi u vezi zarada
 7. Humano radno vreme
 8. Odsustvo diskriminacije
 9. Legalno zapošljavanje
 10. Odsustvo nasilnog i nehumanog postupanja
 11. Ostali zahtevi (pravo na zasnivanje radnog odnosa)
 12. Zaštita životne sredine (na tzv. 2 ili 4 „stuba“)
 13. Etičko poslovanje
 14. Doprinos društvenoj zajednici

Članovi SEDEX-a preuzimaju odgovornost za primenu deklarisanih socijalnih i ekoloških pravila ponašanja, odnosno preuzimaju obavezu da primene sve one mere, koje su neophodne za implementaciju i zadovoljenje zahteva tih principa. Članovi SEDEX-a su odgovorna da osiguraju primenu pravila kodeksa i od strane svojih dobavljača i/ili podizvođača. Očekuje se da se ovim pitanjima upravlja putem transparentnog i dokumentovanog sistema društveno odgovornog poslovanja.

BSCI
Detaljnije
Smanji

Cilj poslovnog kodeksa BSCI (Business Social Compliance Initiative – Inicijativa za društveno odgovorno poslovanje) je obezbediti da se poslovanje odvija u skladu sa socijalnim i ekološkim propisima, a posebno istaknuto u skladu sa sporazumom ILO (International Labour Organization), sa deklaracijom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, pravima dece, zabrane diskriminacije prema ženama, te sa globalnim principima rada multinacionalnih kompanija zasnovanih na smernica OECD.

Potpisivanjem BSCI kodeksa ponašanja preduzeća preuzimaju odgovornost za primenu deklarisanih socijalnih i ekoloških pravila ponašanja, odnosno preuzimaju obavezu da primene sve one mere, koje su neophodne za implementaciju i zadovoljenje zahteva tih principa.

Preduzeća su odgovorna da osiguraju primenu pravila kodeksa i od strane svojih dobavljača i/ili podizvođača.

CE znak
Detaljnije
Smanji

EU akcenat stavlja na otklanjanju svih prepreka slobodnom protoku roba i stvaranju jedinstvenog tržišta – područja bez unutrašnjih granica u kome mogu slobodno da cirkulišu dobra, usluge, lica i kapital, isto kao na području nacionalnog tržišta. Slobodan protok roba na jedinstvenom tržištu omogućava stvarnu, realnu konkurenciju, nametanjem trgovine bazirane na međusobnom upoznavanju, standardizaciji i tehničkoj harmonizaciji. U cilju podsticaja jedinstvenog tržišta, države članice EU su razradile strategiju nazvanu „Novi pristup”, koja je skup Direktiva koje se primenjuju na proizvode koji treba da budu iznešeni na zajedničko tržište po prvi put.

Proizvodi iz uređenih oblasti mogu biti iznešeni na tržište ili korišćeni samo ako ne predstavljaju opasnost za bezbednost ljudi, domaćih životinja i pokretnih i nepokretnih dobara, ako su isti instalirani, korišćeni i održavani u skladu sa namenama i specifičnosti-ma. Zabranjeno je iznošenje na tržište ili korišćenje proizvoda koji ne zadovoljavaju osnovne bezbednosne zahteve.

Naša zemlja tj. firme, zbog izvoza, imaju interes da proizvodi proizvedeni u Srbiji budu usaglašeni sa strategijom nazvanom „Novi pristup“. Postupci za ocenjivanje usaglašenosti zavise od stepena složenosti proizvoda i rizika u odnosu na njegovu upotrebu. Tehnički propisi predviđaju za svaku kategoriju proizvoda iz uređene oblasti jedan ili više postupaka za ocenu usaglašenosti.

Pre iznošenja nekog proizvoda iz uređene oblasti na evropsko tržište, proizvođač treba da, u posebnom postupku, pristupi usaglašavanju proizvoda u skladu sa tehničkim propisima koji se koriste, kako bi potom mogao koristiti oznaku CE i dati izjavu o usaglašenosti EC. Proizvodi koji su usaglašeni sa direktivama koje se odnose na njega i koji se obeležavanju znakom CE, treba i da nose taj znak. Na ovaj način, oznaka CE predstavlja potvrdu da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima iz primenjenih direktiva i da je proizvod bio podvrgnut postupku evaluacije usaglašenosti.

Shodno zakonskim propisima, proizvođač ima obavezu da ispita da li njegov proizvod potpada pod nadležnost jednog ili više važećih zakonskih propisa. Proizvođač je potpuno odgovoran za: izbor i pravilnu upotrebu postupaka za ocenjivanje i/ili sertifikovanje usaglašenosti proizvoda sa esencijalnim zahtevima važećih propisa, projektovanje i izradu proizvoda u skladu sa esencijalnim zahtevima i snosi pojedinačnu i konačnu odgovornost za usaglašenost proizvoda sa svim zahtevima iz važećih propisa.